วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2552

แผนการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ป.6

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา วิชา พ 23101 กีฬาวอลเลย์บอล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาวอลเลย์บอล เวลาเรียน 2 ชั่วโมง
เรื่อง ประวัติความเป็นมาของกีฬาวอลเลย์บอล เวลาเรียน 1 ชั่วโมง

1.สาระที่ 3 การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทยและกีฬาสากล
2.มาตรฐานการเรียนรู้พ 3.1 เข้าใจ มีทักษะการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา
3.มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ 2
1.แสดงการควบคุมตนเองเมื่อปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหวในลักษณะผสมผสานได้ทั้งแบบอยู่กับที่ แบบเคลื่อนที่และแบบบังคับสิ่งของในการเข้าร่วมกิจกรรมทางกายและกีฬา
2.เปรียบเทียบประสิทธิภาพของรูปแบบการเคลื่อนไหวต่างๆในการเล่นกีฬาและการทำงาน
3.แสดง การเคลื่อนไหวที่ทักษะกลไกการเคลื่อนไหวที่มีรูปแบบเฉพาะในการเข้าร่วม
กิจกรรมทางกาย เกม กีฬาไทย และกีฬาสากล
4.สาระการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ 2
1.การควบคุมตนเอง เมื่อปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหวในลักษณะการผสมผสานทั้งแบบ
อยู่กับที่แบบเคลื่อนที่และแบบบังคับสิ่งของในการเข้าร่วมกิจกรรมทางกายและกีฬา
2.ประสิทธิภาพของรูปแบบการเคลื่อนไหวต่างๆในการเล่นกีฬาและทำงาน
3.การเคลื่อนไหว ที่ใช้ทักษะกลไกเป็นพื้นฐาน
4.การเคลื่อนไหวที่ทักษะกลไกการเคลื่อนไหวที่มีรูปแบบเฉพาะในการเข้าร่วมกิจกรรม ทางกาย เกม กีฬาไทย และกีฬาสากล
5.ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1.รู้ เข้าใจและแสดงการควบคุมตนเองเมื่อเคลื่อนไหวแบบผสมผสานในการเข้าร่วม
กิจกรรมทางกายและกีฬา
2.เปรียบเทียบประสิทธิภาพของรูปแบบการเคลื่อนไหวร่างกายในแบบต่างๆการเล่นกีฬา และการทำงาน
3.รู้ เข้าใจและแสดงทักษะการเคลื่อนไหวที่ใช้ทักษะกลไกเป็นพื้นฐานและนำไปสู่การ เคลื่อนไหวที่มีรูปแบบเฉพาะในกิจกรรมทางกาย เกม กีฬาไทย และกีฬาสากล
6.สาระการเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
1. การควบคุมตนเองเมื่อเคลื่อนไหวแบบผสมผสานในการเข้าร่วมกิจกรรมทางกายและกีฬา
2. ประสิทธิภาพของรูปแบบการเคลื่อนไหวร่างกายในแบบต่างๆในการเล่นกีฬา และการทำงาน
3. การเคลื่อนไหวที่ทักษะกลไกการเคลื่อนไหวที่มีรูปแบบเฉพาะในการเข้าร่วมกิจกรรม
ทางกาย เกม กีฬาไทย และกีฬาสากล
7.สาระสำคัญ
วอลเลย์บอลเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบันมีการแข่งขันระดับท้องถิ่นระดับประเทศ
จนถึงระดับโลก การมีความรู้เกี่ยวกับกีฬาวอลเลย์บอลจะทำให้ทราบถึงประวัติ ความหมาย ประโยชน์ของวอลเลย์บอล คุณลักษณะของผู้เล่นที่ดีและผู้ดูที่ดี สามารถเล่นวอลเลย์บอลได้ด้วยความปลอดภัย ตลอดจนการบำรุงรักษาอุปกรณ์วอลเลย์บอลด้วย
8.สาระการเรียนรู้
1. ประวัติของกีฬาวอลเลย์บอล
2. ประวัติกีฬาวอลเลย์บอลในทวีปเอเชีย
3. ประวัติกีฬาวอลเลย์บอลในประเทศไทย
9.จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกประวัติของกีฬาวอลเลย์บอลได้
2. บอกประวัติกีฬาวอลเลย์บอลในทวีปเอเชียได้
3. บอกประวัติกีฬาวอลเลย์บอลในประเทศไทยได้
10.คุณลักษณะที่พึงประสงค์และ การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักความพอประมาณ
-รู้จักประมาณตนให้เหมาะสมกับเวลาในการจัดกิจกรรมกลุ่ม
หลักความมีเหตุผล
-นักเรียนสามารถเลือกเล่นกีฬาที่ชื่นชอบตามความสนใจและความถนัดหลักภูมิคุ้มกัน
- นักเรียนมีสุขภาพทางกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรงอย่างยั่งยืนเงื่อนไขความรู้
- มีความรู้เกี่ยวกับประวัติกีฬาวอลเลย์บอลเงื่อนไขคุณธรรม
- มีความรับผิดชอบขณะมอบหมายงานเพื่อสรุปและการนำเสนอผลการเรียนรู้
- มีความสามัคคี การพึ่งพาอาศัยของการทำกิจกรรมกลุ่ม
- ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา ความเอื้ออาทรต่อกันขณะกิจกรรมกลุ่ม
11.กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
1.ครูสนทนาและซักถามกับนักเรียน เกี่ยวกับประสบการณ์ด้านกีฬาวอลเลย์บอล
ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งให้เหตุผล
2.ห้นักเรียนดูวีดีทัศน์ ชุด ประวัติความเป็นมาของกีฬาวอลเลย์บอล
ขั้นสอน
3.แบ่งนักเรียนออกเป็น 6 กลุ่ม โดยแต่ล่ะกลุ่มมอบหมายบทบาทหน้าที่ ศึกษาจาก
ใบความรู้เรื่องประวัติความเป็นมาของกีฬาวอลเลย์บอลและสรุปลงใบงาน ตามลำดับดังนี้
กลุ่มที่ 1. ประวัติความเป็นมาของกีฬาวอลเลย์บอล
กลุ่มที่ 2. ประวัติความเป็นมาของกีฬาวอลเลย์บอลในทวีปเอเชีย
กลุ่มที่ 3. ประวัติความเป็นมาของกีฬาวอลเลย์บอลในประเทศไทย
กลุ่มที่ 4. ประวัติความเป็นมาของกีฬาวอลเลย์บอล
กลุ่มที่ 5. ประวัติความเป็นมาของกีฬาวอลเลย์บอลในทวีปเอเชีย
กลุ่มที่ 6. ประวัติความเป็นมาของกีฬาวอลเลย์บอลในประเทศไทย
4.ให้แต่ล่ะกลุ่มส่งตัวแทนนำเสนอผลงานตามลำดับ
ขั้นสรุป
5.ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการทำกิจกรรมการเรียนรู้ ครูสรุปเพิ่มเติมให้สมบูรณ์
เพิ่มขึ้น
6.นักเรียนทำแบบฝึกหัดท้ายบท จำนวน 10 ข้อ
12.สื่อและอุปกรณ์
1. วีดีทัศน์ชุด ประวัติกีฬาวอลเลย์บอล
2. ใบความรู้
3. ใบงาน
4. แบบทดสอบท้ายบท

13.แหล่งการเรียนรู้
1. หนังสือประกอบการเรียนวิชาวอลเลย์บอล
2. ห้องสมุด
3. อินเตอร์เนต
14.การวัดและการประเมินผล
วิธีวัดผล
1. การสังเกตพฤติกรรม
2. การทำใบงาน
3. การทดสอบท้ายบท
เครื่องมือวัดผล
1. แบบสังเกตพฤติกรรม
2. ใบงานเรื่อง ประวัติกีฬาวอลเลย์บอล
3. แบบทดสอบท้ายบท
เกณฑ์การวัดรายการประเมิน
ระดับคะแนน
ดี(2) พอใช้(1) ปรับปรุง(0)
1.บอกประวัติกีฬาวอลเลย์บอล -บอกได้ถูกต้องสมบูรณ์ -บอกได้บ้างไม่สมบูรณ์ -บอกไม่ได้เลย
2.บอกประวัติกีฬาวอลเลย์บอลในเอเชีย-บอกได้ถูกต้องสมบูรณ์-บอกได้บ้างไม่สมบูรณ์-บอกไม่ได้เลย
3.บอกประวัติกีฬาวอลเลย์บอลประเทศไทย-บอกได้ถูกต้องสมบูรณ์-บอกได้บ้างไม่สมบูรณ์-บอกไม่ได้เลย
4.ทำแบบทดสอบท้ายบท 10 ข้อ ทำแบบทดสอบถูกต้อง 8-10 ข้อ ทำแบบทดสอบถูกต้อง 5-7 ข้อ ทำแบบทดสอบถูกต้อง 0-4 ข้อ
ผลการรวมคะแนน รวมคะแนนที่ได้จากการประเมิน ดังนี้
ระดับ ดีมาก 7-8 คะแนน
ระดับ ดี 5-6 คะแนน
ระดับ พอใช้ 3-4 คะแนน
ระดับ ปรับปรุง 0-2 คะแนน
สรุป ผลการประเมินจากการเรียนรู้ ผ่าน ไม่ผ่าน ควรปรับปรุง

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว ( X ) ลงในกระดาษคำตอบ

1. กีฬาวอลเลย์บอลกำเนิดครั้งแรกที่ประเทศใด
ก. ญี่ปุ่น ข. อังกฤษ
ค. ฝรั่งเศส ง. สหรัฐอเมริกา
2. จุดมุ่งหมายที่สำคัญที่มอร์แกนวางไว้คืออะไร
ก. เพื่อเป็นกีฬาในร่ม ข. เพื่อเป็นกีฬากลางแจ้ง
ค. เพื่อใช้แข่งขันทั่วไป ง. เพื่อแข่งระหว่างประเทศ
3. กีฬาที่นายมอร์แกนคิดขึ้นในครั้งแรกตั้งชื่อว่าอะไร
ก. เทนนิส ข. เบสบอล
ค. แฮนด์บอล ง. ฟุตบอล
4. ผู้ที่ได้ชื่อว่าบิดาแห่งกีฬาวอลเลย์บอลคือใคร
ก. วิลเลียม จี มอร์แกน ข. อัลเฟรด ที เฮลสตีล
ค. หลุยเอสเตอร์บราว์ ง. ดร. จอร์ซ เจ ฟิชเชอร์
5. ข้อใดคือประโยชน์ทางด้านร่างกาย
ก. เพื่อรู้จักแพ้ ชนะ ข. เพื่อฝึกการควบคุมอารมณ์
ค. ให้รู้จักเสียสละ ง. ช่วยส่งเสริมพัฒนาทางด้านการวิ่ง เดิน
6. ข้อใดคือประโยชน์ทางด้านอารมณ์
ก. เพื่อให้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ข. เพื่อส่งเสริมบุคลิกภาพให้ดีขึ้น
ค. เพื่อฝึกจิตใจไม่ให้เอารัดเอาเปรียบ ง. เพื่อฝึกการควบคุมอารมณ์ให้มั่นคง
7. ข้อใดคือประโยชน์ทางด้านจิตใจ
ก. เพื่อให้รู้จักเสียสละ ข. เพื่อให้รู้จักแพ้ ชนะ
ค. เพื่อให้มีอารมณ์แจ่มใส ง. รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
8. ข้อใดคือมารยาทที่ดีในการดูการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล
ก. ส่งเสียงให้ดังที่สุดเพื่อแสดงความดีใจ ข. ปรบมือให้เกียรตินักกีฬาทุกคนที่ลงแข่งขัน
ค. ต้องยืนดูทุกครั้งเพื่อความใกล้ชิด ง. โยนสิ่งของต่างๆ ลงในสนามเพื่อเตือนสติ
9. ข้อใดคือมารยาทที่ดีของผู้เล่นกีฬาวอลเลย์บอล
ก. มีความสุภาพอ่อนโยน ข. แสดงมิตรภาพอันดีด้วยการจับมือ
ค. แสดงความยินดีกับคู่แข่งขัน ง. ถูกทุกข้อ
10. ข้อใดเป็นสาเหตุที่ทำให้ลูกบอลชำรุดได้ง่ายที่สุด
ก. เตะลูกบอล ข. นั่งทับลูกบอล
ค. ตบลูกบอลกระทบพื้น ง. ไม่มีข้อถูก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น